Еко дрвени

Еко дрвени панели

Трудејќи се да креираме и позитивно да влијаеме ВРЗ околината со на ата работа, ние развивме метода за собиранје и преработуванје на отстранетите делови од ДРВОТО во дрвната индустрија. Еко ДРВОТО е дрвен панел, сплотено или полно ДРВО ОД преработени и рециклирани материјали, кои то во секој случај би завр иле на отпад. Овој проект се труди постојано да развива линија на панели, a притоа секоо нивно парче да бидс уникатно. Еко ДРВОТО нема стандардни димензии и неговата изработка зависи од баранјата на клиентите.