3OШTO ДРВО

Bo текот на изминитатите децении обесшумуванјето (целосното сесенје на стеблата),уни§туванјето на тропските шуми и другите матисни стебла и неодргливото управуванје ( менадјиранје за да не дојде до редуциранје на шумското богатство ) на мнозинството на шумите во светот, се фактори кои доведуваат до потребата за глобална сертификација на шумските организации и нивното управување, промовирање на идејата за спроведување на принципите за одрзливо управуванје со шумите.

Двата најосновни се FSC ( Forest Stewardship Council, www.fsc.org ) и

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification, www.pefc.org ).

Во исто време, некои земји или групи на земји на регионално ниво, не ги следат само инструкциите на гореспоменатите организации, туку и на дополнителни , така да имаат потпишано мегјународни конвенции, кои што ги обврзуваат на биолошка разновидност, или за забрана на трговија со загрозени видови од флората и фауната и сл.

Сесенјето на шумите во светот е немилосрдно. Прописите се многу строги И казните се многу големи за оние кои нелегално сесат или тргуваат незаконски. Производите од дрво денес доагјаат од законски сертифицирано дрво од одрзливи шуми, каде §то повторно е засадено ново дрво од истиот вид или повеке пати по§умувано отколку §то е исесено.

Така да сега во многу земји постојат милиони хектари §уми кои се сертифицирани во согласност со стандардите на ПБФЦ или ФСЦ и се произведуваат милиони кубици сертифицирани дрва со кои се тргува на глоболаниот Пазар. Од 2005 год. во светот постојат повеке од 1.570.000.000 сертифицирани шуми.

Могеме како заклусок да кажеме дека со користенјето на дрвни производи, помагаме за развојот на шумите и не придонесуваме за нивно уништување.